بازنشستگان بیمه ایران
با تکیه بر پشتوانه مالی، علمی و تجربی بازنشستگان معزز بیمه ایران

تعهدات و وظایف ما

بررسی و تحقیق درباره علت بروز حادثه و تعیین خسارت

تشخیص میزان تعهد بیمه گر طبق شرایط بیمه نامه

مذاکره برای تعدیل و تسویه خسارت

مراحل انجام کار

  • تشکیل پرونده

  • اعزام کارشناس

  • بررسی حادثه

  • تعیین خسارت

4 میلیارد ریال
سرمایه ثبت و پرداخت شده
بیش از 1 نفر
سهامدار

در حال همکاری با